FAQs Complain Problems

बसाईसराईका लागि आवश्यक कागजातहरु र प्रक्रिया

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
सोहि दिन सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारी: 
स्थानिय पञ्जिकाधिकारी
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
३५ दिन भित्र निःशुल्क त्यसपछि रु २०० मात्र।
आवश्यक कागजातहरु: 

बसाइ सराई दर्ता

 1. जाँदा
 • बसाई सराई गरेर जाँदा सूचकको नागरिकताको प्रमाणपत्र,
 • परिवारको सबै सदस्यको नागरिकता (भएमा)र नभएमा जन्मदर्ता,
 • लगत हस्तान्तरण फाराम आवश्यक पर्दछ ।
 1. आउँदा
 • बसाई सराई गरेर आँउदा घरमुली वा सूचकको नागरिकता
 • परिवारको सबै सदस्यको नागरिकता (भएमा)र नभएमा जन्मदर्ता,
 • लगत हस्तान्तरण फाराम(सक्कलै)।
प्रक्रिया: 

वसाइ सराइ दर्ताका लागि सुचक बन्न सक्ने व्यक्ति

 • बसाई सराई गरेर जाँदा वा आँउदा परिवारको सदस्यको मुख्य व्यक्ति घरमुली वा नभएमा परिवारको १८ वर्ष उमेर पुगेको सदस्य सूचकको रुपमा रहन सक्दछन् । यस्ता सूचकले सम्बन्धित वडामा गई आफ्नो विवरण सही रुपमा दिनुपर्दछ । 
 • बसाई सराई दर्ता नगरी गएमा वा आएमा, नागरिक बसोबास गर्ने स्थानीय तहबाट प्राप्त गने सेर्वा  लिने प्रदानसेवा सुविधाबाट बञ्चित हुन सकिन्छ । 
 • परिवारको कुनै एक सदस्यले मात्र बसाई सराई गर्न मिल्छ तर सो व्यक्तिसगँ सम्बन्धी सबै घटना दर्ता अनिवार्य दर्ता भएको हुनुपर्नेछ र स्वयं व्यक्ति सूचक हुनुपर्छ । 
 • बसाई सराई गरी गएको र आएको जुन अवस्थामा पनि सम्बन्धित वडा कार्यलयमा ३५ दिन भित्र निः शूल्क दर्ता गराउनु पर्दछ र त्यसपछिको समयमा दर्ता गराए विलम्ब शुल्क तिर्नुपर्दछ ।