FAQs Complain Problems

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
दरखास्त पेश गर्दा दिइने आवेदन फारम ७९-८० 08/04/2022 - 11:56 PDF icon आवेदनको ढाँचा.pdf
वडा कार्यालयमा आवश्यक पर्ने निवेदनहरु ७९-८० 07/21/2022 - 12:48 PDF icon व्यक्तिगत घटना दर्ता गरिपाउन पेश गरिने निवेदन(अन्य).pdf, PDF icon सामाजिक सुरक्षा भुक्तानीका लागि पेश गरिने निवेदन.pdf, PDF icon सामाजिक सुरक्षा लगत हस्तान्तरणका लागि पेश गरिने निवेदन.pdf, PDF icon सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमका लागि निवेदन.pdf
वडा कार्यालयमा आवश्यक पर्ने निवेदनहरु ७९-८० 07/21/2022 - 12:37 PDF icon उपचार सिफारिसका लागि पेश गरिने निवेदन.pdf, PDF icon खयर कटानका लागि पेश गरिने निवेदन.pdf, PDF icon घरबाटो सिफारिसका लागि पेश गरिने निवेदन.pdf, PDF icon जग्गा मुल्याङ्कनका लागि पेश गरिने निेवेदन.pdf, PDF icon जन्म मिति प्रमाणितका लागि पेश गरिने निेवेदन.docx_.pdf, PDF icon दलित तथा जनजाति प्रमाणित सिफारिसका लागि पेश गरिने निवेदन.pdf, PDF icon नागरिकता प्रतिलिपि सिफारिस पाउन पेश गरिने निवेदन.pdf, PDF icon नागरिकताको सिफारिसका लागि पेश गरिने निवेदन.pdf, PDF icon योजना सम्झौता सिफारिसका लागि पेश गरिने निवेदन.pdf, PDF icon apanga form.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता नयाँको लागि निवेदन ७९-८० 07/21/2022 - 12:34 PDF icon सामाजिक सुरक्षा नयाँको लागि निवेदन.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता नविकरण निवेदन ७९-८० 07/21/2022 - 12:33 PDF icon सामाजिक सुरक्षा भत्ता नविकरण निवेदन.pdf
सम्पत्ति विवरण फारम ७८/७९ 07/08/2022 - 13:31 PDF icon सम्पति विवरण फारम.pdf
का.स.मु. फाारम (करार सेवाका कर्मचारीका लागि) ७८/७९ 07/05/2022 - 17:01 PDF icon करारका लागि कासमु.pdf
विवाहको सूचना फारम ७८/७९ 06/15/2022 - 15:31 PDF icon विवाहको सूचना फारम.pdf
सम्बन्ध विच्छेदको सूचना फारम ७८/७९ 06/15/2022 - 15:30 PDF icon सम्बन्ध बिच्छेदको सूचना फारम.pdf
बसाईसराईको लगत हस्तान्तरण फारम ७८/७९ 06/15/2022 - 15:29 PDF icon बसाईसराईको लगत हस्तान्तरण फारम.pdf

Pages