FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

, ,

कृषि ज्ञान केन्द्रको मिति २०७९।०५।१६ को च.नं. ७१ अनुसार सूचना टासँका सम्बन्धमा कृषि विकास निर्देशनालय,गण्डकी प्रदेश मार्फत आ व २०७९।०८० मा संचालन हुने विभिन्न  कार्यक्रमहरुको प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना प्रकाशन गरिएको छ।

तालिमको सहभागिता तथा 'जानकारि सम्बन्धमा

Pages